T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BALIKESİR / ERDEK - Halk Eğitim Merkezi

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI

 

 Halk Eğitim Merkezinde çalışmak üzere ücretli usta öğretici başvuruları alınacaktır.

 

 

 

 Halk Eğitim Merkezinde çalışmak üzere ücretli usta öğretici başvuruları alınacaktır.18.08.2017---18.09.2017 tarihleri arasında başvurular kabul edilecektir.31.09.2017 tarihinden sonra başvurular kesinlikle alınmayacaktır. Ücretli usta öğreticilerin zamanında başvuru yapması ve başvuru için gerekli evrakları getirmeleri önemle duyurulur.

 

Başvuru yeri: Erdek Halk Eğitim Merkezi

 

Başvuru başlama tarihi:18.08.2017

 

Başvuru bitiş tarihi         :18.09.2017

 

Gerekli Evraklar:                     

 

1-Başvuru Dilekçesi

 

2-Kimlik Fotokopisi

 

3- Öğrenim Belgesi(Diploma)

 

4-Daha önce çalışmış ise bunla ilgili belgeler ve bilgiler, Kurslara Katılmış ise kursiyer Belgesi fotokopisi

 

5-Ustalık Belgesi Fotokopisi (aslı gibidir onaylı )

 

6-Erkekler İçin askerlik Durum Belgesi

 

7-Öğretmenlik yapabilir ibareli sağlık raporu

 

8-Sabıka kaydı

 

9-Başvuru formu

 

 

 

Ücretli uzman ve usta öğretici alımı ile ilgili yönetmelik

 

MADDE 9- (1) Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde; öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlardan karşılanır.

 

(2) Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerde görevlendirilmesi istek ve ihtiyaç doğrultusunda olur. Kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmî çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirilmesi, öğretmenin isteğine bağlıdır.

 

(3) Yukarıda nitelikleri belirtilenlerden ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.

 

 

 

 

 

(4) Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,

 

b) 18 yaşından küçük olmamak,

 

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

 

(5) Merkezlerde görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre; a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak.

 

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

 

c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,

 

ç) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

 

d) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

 

e) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek,

 

f) Geleneksel sanatların yaşatılması, yaygınlaştırılmasına yönelik kurslarda yaş ve öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârların bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu durumda olanlardan ayrıca diploma, ustalık belgesi ve benzeri belgeler istenmez.

 

g) Aile eğitimi kurslarında görevlendirilecek ücretli uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayıp belge almış olma şartı

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 18.08.2017 - Güncelleme: 19.08.2017 02:04 - Görüntülenme: 209
  Beğen | 0  kişi beğendi